Geodezja i Obsługa Nieruchomości

GEO - METRUM

tel. 506 652 848

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geodeta

Kielce

powiat kielecki

województwo świętokrzyskie

 W trakcie procesu inwestycyjnego oferujemy kompleksową pomoc geodezyjną, m.in.:

  • opracowanie map do celów projektowych
  • tyczenia budynków i budowli, przebiegu przyłączy i sieci uzbrojenia terenu
  • pomiary montażowe, przemieszczeń i odkształceń budynku
  • wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu budowy, niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Większość procesów inwestycyjnych oparta jest na współpracy wielu specjalistów. Podobnie jest przy budowie domu gdzie jednym z wielu specjalistów jest geodeta i projektant. Z geodetą spotkacie się na początku w trakcie i na końcu procesu budowlanego. Dzieje się tak dlatego, iż każdy z etapów budowy wymaga działań geodety.
 - Mapa do celów projektowych - tutaj po raz pierwszy niezbędna staje się pomoc geodety, który przygotowuje dla Państwa mapę stanowiącą podstawę do naniesienia projektu na grunt oraz stanowiącą niezbędny załącznik do pozwolenia na budowę.
- Wytyczenie budynku i przyłączy - by obiekt został prawidłowo osadzony na gruncie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie oraz by utrzymał on swoją geometrię musimy posilić się osobą geodety. To jego praca na gruncie oraz odpowiedni wpis do dziennika budowy gwarantuje poprawność inwestycji.
 - Inwentaryzacja powykonawcza - Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę (budynki) oraz urządzenia podziemne, takie jak przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie tzw. tyczenie. Natomiast do zakończenia procesu budowlanego niezbędne jest zgłoszenie o zakończeniu budowy w nadzorze budowlanym. Do takiego zgłoszenia (oprócz wielu innych dokumentów) konieczne jest wprowadzenie informacji do ewidencji gruntów i budynków oraz załączenie geodezyjnej mapy powykonawczej z klauzulą o przyjęciu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego inwentaryzacji. Każdy z tych etapów jest niezbędny do przeprowadzenia poprawnej procedury związanej z budową. Świadcząc kompleksowo usługi gwarantujemy pomyślność całego procesu inwestycyjnego, terminowość a także rzetelną pomoc odnośnie każdego aspektu wykonywanej pracy.