Geodezja i Obsługa Nieruchomości

GEO - METRUM

tel. 506 652 848

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geodeta

Kielce

powiat kielecki

województwo świętokrzyskie

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne, rurociągi naftowe po wybudowaniu podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie. 

Obiekty lub elementy obiektów budowlanych ulegające zakryciu wymagające inwentaryzacji geodezyjnej jak sieci i przyłącza uzbrojenia terenu podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem (w wykopie).
W związku z powyższym budynki oraz urządzenia podziemne, czyli przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe czy telekomunikacyjne, które podlegały wcześniejszemu wytyczeniu geodezyjnemu terenie, po ich wybudowaniu będą przedmiotem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Sporządzona przez geodetę dokumentacja powykonawcza jest konieczna do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza dostarcza pełnej informacji do wniesienia zmian  na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
W praktyce wygląda to następująco: budynek po uzyskaniu pozwolenia na budowę i wybudowaniu podlega inwentaryzacji powykonawczej, a następnie wniesieniu na mapę zasadniczą. W przypadku mediów, czyli sieci uzbrojenia terenu procedura wygląda podobnie.
Geodeta będzie pomocny również przy realizowaniu pomiarów powierzchni lokali usługowych oraz mieszkalnych.