Geodezja i Obsługa Nieruchomości

GEO - METRUM

tel. 506 652 848

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpoczęcie robót
Wymagane dokumenty:

- Przyjęcie zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych, na które wymagane jest pozwolenie na budowę:
- Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych (rozbiórki)
- Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy/rozbiórki/robót budowlanych
- Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego
- Dziennik budowy (rozbiórki) ostemplowany w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta do wglądu.
-Zaświadczenie wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego.
-Kserokopia prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.
- Upoważnienie udzielone osobie występującej w imieniu inwestora

Dodatkowe informacje:     

          Inwestor jest obowiązany do zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych (rozbiórki), co najmniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia robót budowlanych (art. 41 ust. 1 pkt. 4 - Prawo budowlane Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r. z poźn.zm.). I dopiero po tym terminie możemy faktycznie rozpocząć budowę czyli wykonać tyczenie budynku w terenie.
    Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zmianie osoby wykonującą samodzielną funkcję techniczną na budowie
Podstawa prawna:
Art. 41 ust.4 ustawy z 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z poźn.zm.).

Zakończenie robót
Wymagane dokumenty:

Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych, na które wymagane jest pozwolenie na budowę:

- Zawiadomienie o terminie zakończonych robót budowlanych
- Oświadczenie kierownika budowy (rozbiórki) o zakończeniu budowy
- Oryginał dziennika budowy (robót) zarejestrowany w wydziale        Urbanistyki   i Architektury
- Protokół kontroli przewodów kominowych
- Protokół odbioru wewnętrznej instalacji gazowej - próba szczelności
- Protokół odbioru zewnętrznej sieci gazowej lub umowę o dostawie gazu
- Protokół odbioru wewnętrznej instalacji elektrycznej lub oświadczenie elektryka + kopia uprawnień
- Protokół odbioru zewnętrznej sieci elektrycznej lub umowę o dostawie prądu
- Protokół odbioru zewnętrznej sieci wodnej - lub umowę o dostawie wody
- Protokół odbioru zewnętrznej sieci kanalizacji/ lub szamba
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z namierzeniem i naniesieniem obiektów na mapę zasadniczą (budynki, sieci uzbrojenia terenu tj. przyłącza gazu, przyłącza wody, przyłącza energii, przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącza centralnego ogrzewania, przyłącza telefoniczne, szambo)

- Kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę.
- Stanowisko organów wymienionych w art.56 ustawy Prawa budowlanego tj. PIS, PIP, PSP.
- Kopia rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami lub projekt powykonawczy.

Dodatkowe informacje:
        W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, do zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć kopię rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami. W razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.
    Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać dokumentację budowy i dokumentację powykonawcza oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie.
    Właściciel lub zarządca obiektu jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego książkę obiekt budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy.
    Obowiązek ten nie obejmuje właścicieli lub zarządców budynków mieszkalnych jednorodzinnych budownictwa zagrodowego, letniskowego oraz obiektów budowlanych wymienionych w art. 29 ust.1 ustawy - Prawo budowlane.

Podstawa prawna:
Art. 54 i art. 57 ustawy z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r. z poźn.zm.).

Podstawowe obowiązki inwestora
ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE BUDOWY

Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego właściwego dla lokalizacji inwestycji jako właściwy organ, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem składając na piśmie ZAWIADOMIENIE O ZAMIERZONYM TERMINIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH wraz z załącznikami wyszczególnionymi w zawiadomieniu tj.:

    OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY (ROBÓT) wraz z załącznikami wyszczególnionymi w oświadczeniu
    w przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego OŚWIADCZENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO wraz z załącznikami wyszczególnionymi w oświadczeniu.

Inwestor jest obowiązany bezzwłocznie zawiadomić Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zmianie kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego dołączając oświadczenie kierownika budowy (robót) wraz z załącznikami wyszczególnionymi w oświadczeniu lub oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z załącznikami wyszczególnionymi w oświadczeniu podając, od kiedy nastąpiła zmiana.

ZAKOŃCZENIE BUDOWY

Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić po ZAWIADOMIENIU POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO O ZAKOŃCZENIU BUDOWY, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zakończeniu budowy nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji, dołączając OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY O ZGODNOŚCI WYKONANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z PROJEKTEM BUDOWLANYM, WARUNKAMI POZWOLENIA NA BUDOWĘ oraz przepisami i o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu oraz załączniki wyszczególnione w zawiadomieniu o zakończeniu budowy.
Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie jeżeli:
na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczany do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII - XXX.