Geodezja i Wycena Nieruchomości

GEO - METRUM

tel. 506 652 848

tel. 798 06 35 53

Do zawiadomienia o zakończeniu prac budowlanych należy dołączyć:

  • Oryginał dziennika budowy;
  • Oświadczenie kierownika budowy;
  • Protokoły odbiorów przyłączy dokonanych przez stosowne instytucje oraz protokoły sprawdzeń wewnętrznych instalacji dokonanych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia;
  • Protokół kontroli przewodów kominowych;
  • Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą;
  • Kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku;
  • Kopię prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę;
  • Pozostałe dokumenty, wynikające z warunków decyzji o pozwoleniu na budowę;
  • Kopię rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis (w przypadku dokonania podczas wykonywania robót zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę)